Referenties EMAIL Milieubeleidsadvies

2007-2008
Nederland/Luxemburg

Europese Commissie - DG Eurostat:
Stroomlijnen van de in Europa gebruikte indicatorensets. Het maken van een inventaris van alle relevante indicatoren in de diverse Europa-brede indicatorensets (Eurostat, EMA, GOC, OESO, VN) en de bijbehorende meta-informatie. Bepalen van het potentieel voor harmonisering en stroomlijning met medeweging van de specifieke doelstellingen van de indicatoren. Zowel naamgeving, als meta-informatie worden geharmoniseerd en doublures worden geëlimineerd. Verder: ontwikkeling van een systeem om de indicatoren meer (kosten)efficiënt te produceren. De ontwikkelde methodologie moet tevens toepasbaar zijn (en toegepast worden) bij de ontwikkeling van nieuwe indicators en indicatorensets. Het project staat ten dienste van de nieuw te ontwikkelen Europese ‘data centrales’ in het kader van het toekomstige gemeenschappelijke Europese milieu-informatiesysteem.
2007
Kosovo
Europese Agentschap voor Reconstructie (EAR):
"Verdere institutionele ondersteuning aan het Kosovaarse Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening". Doel was het nieuw opgerichte Kosovaarse Milieuagentschap (AKMM) te ondersteunen bij het opzetten van een systematische aanpak van het organiseren en implementeren van een systeem voor milieumonitoring en -rapportage, dat voldoet aan de Kosovaarse milieustrategie en milieuwetten, het EU Acquis Communautaire en andere internationale vereisten.
 
2007
Nederland/Luxemburg
Europese Commissie - DG Eurostat:
Disseminatie van de EU indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Onze bijdrage aan dit project bestond uit: • assistentie bij het maken van een op indicatoren gebaseerd rapport over de voortgang van de invoering van de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling; • het maken van korte bijdragen met analyses van bepaalde aspecten van duurzame ontwikkeling, op basis van geactualiseerde gegevens; • het maken van een folder met een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de Duurzaamheidsindicatoren.
 
2006
Kosovo
Europese Milieuagentschap (EMA):
Scoping project in Kosovo. Inventarisatie van de bestaande milieumonitoring activiteiten en de betrokken organisaties. Inventarisatie van GIS en Remote Sensing vaardigheden en capaciteiten. Het project voorzag het EMA van de nodige basis indien de samenwerking met Kosovo geïntensiveerd zou worden.
 
2006-2007
Servië
Environmental Capacity Building Programme, Servië.
Contractverlenging. Het assisteren van het Servische Milieuagentschap (AzZŽS) bij hun bijdrage aan de pan-Europese Milieurapportage voor de aanstaande Europese ministeriële "Environment for Europe" topconferentie (oktober 2007) in Belgrado. Introductie van TQM/ISO 9001 als leidend principe voor de opbouw van hun milieu-informatiesystemen. Assistentie bij de opbouw van een emissieregistratie op basis van de E-PRTR standaarden. Assistentie bij het ontwerpen van hun milieumonitoring strategie.
 
2004-2005
Servië
Environmental Capacity Building Programme, Belgrado, Servië:
Ontwerp van een GIS-compatibel Milieu-informatiesysteem; Advisering over de integratie hiervan binnen het Servische Milieuagentschap ; Advisering over institutionele inbedding van het (intern omstreden) Milieuagentschap.
 
2004
Nieuw Zeeland
Europese Commissie – DG Eurostat:
Deelname aan een OESO expert bijeenkomst over ‘farm management indicators’ en het milieu in Palmerston North, Nieuw Zeeland.
 
2003-2004
Palestina
EU Life third countries - Begunstigde: Palestijns Milieuagentschap
Ondersteuning van het Palestijnse Milieuagentschap bij het afronden van de eerste beleidscyclus voor het Palestijnse Milieuactieprogramma. Bijstand bij- en training in beleidsmonitoring en evaluatie.
 
2003-2004
Luxemburg
Europese Commissie - DG Eurostat:
Ondersteunende werkzaamheden voor de Indicatoren voor integratie van milieu in Europees sectoraal beleid (Transport, Energie, Water, Landbouw).
 
2003
België
Europese Commissie - DG Onderzoek:
Evaluatie van onderzoeksvoorstellen inzake milieu-indicatoren binnen het Zesde Kaderprogramma.
 
2003
Nederland
Provincie Gelderland:
Ontwikkeling en bouw van een leesbaarheidsindicator voor de grootste acht gemeenten van de Provincie Gelderland.
 
2002
Nederland
Gemeente Soest:
Ontwikkeling van een duurzaamheidsmonitor.
 
2002
Nederland
VROM Inspectie:
"Naar 100% participatie van gemeenten aan de CCO overheidsmonitoring". Opdracht: Hoe kan - naast wettelijke verplichting - de participatie van gemeenten aan de overheidsmonitor op vrijwillige basis gemaximaliseerd worden? Wat kan de CCO doen? Wat kunnen de gemeenten doen?
 
2002
Nederland
Ministerie van VROM:
Identificatie van te verwachten additionele administratieve overhead als gevolg van de nieuwe AMvB EV.
 
2002
Nederland
Ministerie van VROM:
Kwaliteitscontrole in een GIS project inzake indicatoren voor monitoring van de 5e Nota RO.
 
2001
Palestina
Begunstigde: Gemeente Gaza.
Ontwerp van een masterplan voor inzameling en verwerking van gevaarlijk afval in de Gazastrook. Ontwerp van een inzamelingssysteem, risico-evaluatie, plan voor gefaseerde invoering van het systeem en voorstellen voor de benodigde reguleringen en aanpassingen van de Wet Gevaarlijke Stoffen.
 
2001
Nederland
Provincie Limburg:
Pilot project Europese Wetgeving. Europese wetgeving werkt direct en indirect door naar de taken en werkzaamheden van de afdeling Milieu en Water van de Provincie. Door het subsidiariteitsbeginsel zijn provincies zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van Europese wetgeving. Vertragingen of incorrecte overzetting van Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving door het ministerie van VROM betekenen dus een potentieel juridisch en financieel risico voor de Provincie. Provinciale eisen en standpunten moeten dus in vroeg stadium in Brussel ingebracht worden. Een uitgebreide oriëntatie op het Europese beleidsvormingsproces, de transpositie naar rijksbeleid en lobby mogelijkheden is gemaakt en de resultaten hiervan worden ingepast in de primaire werkprocessen van de afdeling.
 
2000
Spanje
Europese Commissie – DG Eurostat:
Deelname aan een UN/ECE workshop van de ‘Task Force on Sustainable Urban Transport Indicators’ in Barcelona.
 
2000-2002
Nederland/Luxemburg
Europese Commissie – DG Eurostat en DG Milieu:
Tweede contractverlenging TEPI project. Updating van indicatoren; Publicatie van tweede editie TEPI rapport in drie talen; Publicatie van een CD-ROM met het rapport en de data; Achtergronddocumentatie; Herontwerp van de TEPI website; Publicaties en Presentaties over het project (betere zichtbaarheid).
 
1998/1999
Nederland/Luxemburg
Europese Commissie – DG Eurostat en DG Milieu:
Contractverlenging voor het TEPI project. Na de volledige implementatie van de 60 thema-indicatoren, ligt de focus nu op het operationaliseren van de bijdragen van de economische sectoren aan de milieuthematiek. Hierbij worden de 6 sectoren gehanteerd, zoals vastgelegd in het 5e Milieu Actieprogramma. Projectmanagement en coördinatie. Operationaliseren en herdefiniëren van indicatoren. Website ontwerp, implementatie en onderhoud.
 
1997/1998
Nederland/Luxemburg
Europese Commissie – DG Eurostat en DG Milieu:
TEPI Project. Publicatie van een 'early harvest' rapport over Milieudruk indicatoren voor de EU-15 Lidstaten. Projectmanagement en coördinatie. Indicatoren operationaliseren en herdefiniëren.
 
1997
Luxemburg
Europese Commissie – DG Eurostat:
Deelname aan een internationale workshop "Statistics of the Environment, Subgroup on Waste", gecoördineerd door Eurostat. Deelname als voorbereiding op het ‘Early Harvest’ rapport, op basis van het TEPI Project en het Sectoral Infrastructure Project (beide subprojecten van het Eurostat Green Accounting project).
 
1997
Finland
Europese Commissie – DG Eurostat:
Deelname aan een internationale workshop inzake het Sectoral Infrastructure Project, gecoördineerd door Statistics Finland. Deelname als liaison tussen dit project en het TEPI project (beide subprojecten van het Eurostat Green Accounting project).
 
1997
Nederland
Europese Commissie – DG Eurostat:
Deelname aan een internationale workshop over Materials Flow Accounting. Workshop ervaringen worden ingebed in het TEPI Project (Towards Environmental Pressure Indicators for the EU).
 
1997
Nederland
Ministerie van VROM:
Lezing over Milieuzorgsystemen, met name ISO 14000 als onderdeel van een curriculum voor de senior staf van het geprivatiseerde afvalinzamelings en –verwerkingsbedrijf van Groot-Paramaribo (Suriname).
 
1997
Nederland
Ministerie van VROM:
Update van de convenantindicatoren voor de basismetaal industrie en de chemische industrie. Ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor de Zuivelindustrie, textiel- en tapijtindustrie en de papier- en kartonindustrie. Het project dient ter versterking van de rapportagemogelijkheden van de Facilitaire Organisatie Industrie.
 
1996/1997
Nederland
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland:
Monitoringrapport over de milieueffecten door gebruik en infrastructuur van Rijks- Provinciale wegen in Zuid-Holland
 
1996/1997
Nederland
Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer:
Ontwikkeling van een database van emissiefactoren, energiefactoren en brandstoffactoren voor de gehele Verkeers- en Vervoersector (Weg, Rail, Lucht en Scheepvaart). Informatieanalyse. Definitie van gegevensvraag en -aanbod. Functioneel ontwerp van de software.
 
1995-1997
Nederland/Luxemburg
Europese Commissie – DG Eurostat en DG Milieu:
Ontwikkeling van Europese indicatoren voor uitputting van Natuurlijke Hulpbronnen ter ondersteuning van beleid van lidstaten ter bescherming hiervan. Selectie en definitie van relevante bronnen, ontwikkeling van een uniforme methodologie en het ontwikkelen van eerste prototypes.
 
1994-1996
Nederland
Ministerie van VROM:
Ontwikkeling van indicatoren voor de natuurlijke Hulpbronnen Vis, Zoet water, Bos, Bodem, Wetlands en Biodiversiteit in het kader van het ontwikkelen van nieuw beleid, gericht op de bescherming van de bronfunctie van het milieu. De indicatoren volgen een voorraadfunctie benadering en tonen de trend van de voorraadfuncties voor elk van de voorraden.
 
1995
Nederland
Ministerie van VROM:
Ontwikkeling van een conceptueel kader voor indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Het concept werd ontwikkeld omdat het Pressure-State-Response model niet geschikt is om alle elementen van duurzame ontwikkeling te omvatten. Het conceptuele kader werd gepresenteerd tijdens een workshop van de New Economic Foundation in Londen en is opgenomen in het World Resources Institute / SCOPE rapport: 'Environmental Indicators, A systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in the context of sustainable development'.
 
1995
Nederland
Provincie Zuid-Holland:
Ontwikkeling van een monitoringsysteem en –rapport voor het milieuconvenant in de bloembollensector. Deelnemende partijen zijn vertegenwoordigers van de bollenteelt, handel, transportbedrijven, inspecties, gemeenten en andere overheidsinstanties.
 
1994/1995
Nederland
DCMR en zeven andere milieugerelateerde overheidinstanties in Rijnmond:
Ontwikkeling van het eerste collectieve milieumonitoring systeem en productie van het eerste gezamenlijke Milieurapport “Het milieu in de regio Rijnmond–1995”. Ondersteuning van de samenwerkende organisaties in milieu-, organisatorisch- en methodologisch opzicht.
 
1994/1995
Nederland
Ministerie van VROM:
Ontwikkeling van Provinciale thema-indicatoren, gekoppeld aan de nationale beleidsdoelstellingen. De indicatoren bewerkstelligen doorvertaling van nationale naar provinciale beleidsdoelen. De methodologie wordt ook toegepast voor de monitoring van de provinciale doel- en taakstellingen, waardoor mede gemonitord kan worden of nationale doelen gehaald zullen worden.
 
1994
Nederland
DCMR:
Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor Rijnmond. Het systeem identificeert de voornaamste milieuproblemen in de regio en produceert periodieke monitoringrapportages op basis van indicatoren. Tevens is de onderliggende informatiestructuur ontworpen als basis voor de milieurapportages. Geconstateerd is dat verschillende informatiebronnen in de regio ook verschillen in gegevens en trends laten zien waardoor instituten het vaak met elkaar oneens zijn over de cijfers. Ook hiervoor is een oplossing aangedragen: in de toekomst zal progressief samen worden gewerkt met de verschillende partijen.
 
1993/1994
Nederland
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde:
Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een geografische informatiesysteem over knelpunten en successen in de oplossing van de versnippering van natuur door wegen, spoor- en waterwegen. Informatieanalyse op basis van verschillende gebruiseisen (technisch, ecologisch, economisch en politiek). Een functioneel ontwerp voor de database is gemaakt met een GIS-toepassing in gedachten.
 
1993
Nederland
Ministerie van VROM:
Aanpassen van de Persoonlijke Milieu Test voor jongeren van 12 tot 18.
 
1993
Nederland
Ministerie van VROM:
Productie van materiestroom indicatoren voor integraal kringloopbeheer. De indicatoren tonen de relevante milieudruk per productie/levensfase van het betreffende materiaal (mijnbouw/kap, halffabrikaat, productie, consumptie, afval) voor de materialen Papier, Hout en Aluminium.
 

1993

Nederland

Ministerie van VROM:
Ontwikkeling van de Persoonlijke Milieutest (PMT) De PMT is een lifestyle test voor consumenten, waarin zij de milieubelasting van hun consumptieve gedragingen kunnen vergelijken met de gemiddelde consument. De Persoonlijke Milieu Test kreeg de Teyler Milieuprijs 1994 voor professionals. De jury prees de wijze waarop de PMT moeilijke materie voor de leek inzichtelijk maakt.
 
1993
Nederland
RIVM:
Haalbaarheidsstudie voor de verbetering van de beleidsindicator voor het thema verspreiding van gevaarlijke stoffen.
 
1993
Nederland
Ministerie van VROM / IPO:
Ontwikkelen en implementeren van een informatieplan voor de monitoring van het provinciale milieubeleid (Project IPO A900).
 
1992/1993
Nederland
Ministerie van VROM:
Publicatie van het boek 'Environmental Policy Performance Indicators' in het Engels. Het boek was de Nederlandse bijdrage aan de OESO workshops over milieu-indicatoren als implementatie van hoofdstuk 40 van 'Agenda 21'. 
 
1992/1993
Nederland
Ministerie van VROM:
Ontwikkeling van wegingsmethoden voor de aggregatie van milieu-informatie in Milieugerichte Levens Cyclus Analyse en Milieu Maten.
 
1992/1993
Nederland
Ministerie van VROM:
Productie van een indicator voor het –toen nieuwe- thema Verspilling van natuurlijke hulpbronnen.
 
1992/1993
Nederland
Ministerie van VROM:
Productie van een informatieducument, dat dient als basis voor beleid over het nieuwe beleidsthema Verspilling van Natuurlijke Hulpbronnen. Een zestiental studies werden geanalyseerd en in een synthese samengevat.