Interactieve Strategievorming

Onze interactieve workshops zijn uitermate geschikt om Strategievorming te faciliteren met een maximum aan consensus en draagvlak bij alle betrokken partijen. De workshops hebben een hoog probleemoplossend vermogen omdat alle deelnemers een gelijke inbreng hebben en er een gelijk speelveld is om de resultaten van de workshops te bepalen.

De workshops volgen een cyclisch patroon, waarbij doorgedrongen wordt tot alle niveaus van beleidsbepaling:

  • normatief
  • strategisch
  • tactisch
  • operationeel

Iedere cyclus bestaat uit zes fasen:

  • (H)Erkenning (inventarisatie en prioriteitsstelling van de problemen)
  • Probleemanalyse (formuleren, structureren en inzicht verkrijgen)
  • Beleidsvorming (genereren van alternatieven, haalbaarheid vaststellen, alternatieven verwerpen)
  • Beleidsformulering (vaststellen van voorkeuren, formuleren van beleidsprogramma's)
  • Probleemoplossing (keuzes maken, actieprogramma's operationaliseren)
  • Management (monitoren en bijstellen)

Interactieve strategievormingAfhankelijk van de complexiteit van de problemen beslaat iedere fase een aantal workshops, of beslaat één workshop verschillende fases. De resultaten van een bepaalde fase kunnen leiden tot het opnieuw doorlopen van een eerdere fase.

Gedurende de workshops bereikt u consensus doordat u inzicht in elkaars problemen krijgt en u argumenten, procedures, prioriteiten en creativiteit uitwisselt. Der deelnemers ontwikkelen gaandeweg een gedeeld begrippenkader en denkwijze en mogelijk zelfs een gedeeld idioom. Doordat alle deelnemers gelijkelijk bijdragen aan het proces, ontstaan gemeenschappelijk gedragen resultaten.

Een speelse en ietwat vervreemdende locatie voor de workshops draagt gunstig bij aan de werksfeer en verbeteren de interactie tussen de deelnemers. Deze workshops kunnen het beste als "geleide brainstorm" betiteld worden. We zetten diverse creativiteitsinstrumenten in om dit proces te bevorderen en verschillende managementtechnieken om de resultaten scherp te formuleren en te evalueren.

Onzekerheden en risico's vormen een integraal onderdeel van dit proces. Gegevens, Prioriteiten en Beslissingen kunnen onderhevig zijn aan onzekerheid, maar deze onzekerheden en risico's worden expliciet en transparant en dus hanteerbaar gemaakt.