Kwaliteitszorg

U wilt (of moet) een ISO 9000 of ISO 14000 certificaat of ander zorgsysteem (OHSAS 18001, HACCP, etc.). Wat komt daar bij kijken? Hoe krijgen wij onze handboeken en procedures op orde? Kunnen we de systemen niet integreren tot één KAM (Kwaliteit, ARBO en Milieu) systeem?

Kwaliteitszorg

Deming cyclus voor kwaliteitsmanagement

Hoe borgt u dat uw producten voldoen aan de eisen die u en uw klanten daaraan stellen?
Afnemers eisen steeds vaker dat u beschikt over een kwaliteitszorgsysteem conform de ISO 9000 serie. Vaak zijn ze dit verplicht gezien de ketenverantwoordelijkheid (van productie tot eindafname).

Een ISO 9000 certificaat wordt afgegeven door een daartoe gemachtigde organisatie.
Hiertoe dient u in het bezit te zijn van een in detail uitgewerkt kwaliteitshandboek, met daarin een beschrijving van de organisatie, de functies van de personeelsleden, en de procedures en werkwijzen. De belangrijkste begrippen hierbij zijn de 8 principes van kwaliteitsmanagement:

Klantgerichtheid

 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesbenadering
 • Systeembenadering van management
 • Continue verbetering
 • Besluitvorming op basis van feiten
 • Win-win relaties met leveranciers

Op basis van een regelmatig terugkerende audit wordt bezien of uw organisatie volgens dit kwaliteitshandboek werkt. Zo niet kan het certificaat worden ingenomen. Tevens dient permanent aandacht te zijn voor verbetering van het systeem.

Milieuzorg

Borging van kwalitietsmanagementEen soortgelijk systeem bestaat voor milieumanagement (ISO 14000 serie). In feite borgt u hiermee de minimalisering van de belasting van het milieu door uw bedrijfsvoering.

De totale familie van ISO 14000 standaarden omvat op dit moment de volgende documenten en activiteiten:

 • Milieuzorgsystemen
 • Milieu auditing en andere gerelateerde milieuonderzoeken
 • Evaluatie van milieu prestaties
 • Milieu etikettering
 • Milieugerichte levenscyclusanalyse
 • Integreren van milieuaspecten in productontwikkeling

 

ARBO zorg

Een goed opgezet ARBO-managementsysteem kan een organisatie steunen in het voorkomen en beheersen van ARBO-risico's. Wij kunnen u bijstaan bij het invoeren van een OHSAS 18001 ARBO-managementsysteem (Occupational Health and Safety Assessment) en op het gebied van de voedselveiligheid met HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Wij zijn u graag van dienst met het opstellen van de benodigde handboeken en daarmee dus ook het ontwerpen van de onderdelen die in deze handboeken worden beschreven. Zoals gezegd: wij kunnen géén certificaat uitreiken. Dit is voorbehouden aan geaccrediteerde instellingen. Wat kunt u wel van ons verwachten?

 • Ontwikkeling van zorgsystemen voor kwaliteit, milieu en/of ARBO en integratie hiervan.
 • Begeleiding bij certificering
 • Kwaliteitsborging van projecten
 • (Interim)Management (kwaliteit, milieu en/of ARBO)
 • (Quick)Scan (kwaliteit, milieu en/of ARBO)
 • Audit (kwaliteit, milieu en/of ARBO)
 • Second opinion
 • Training
 • Verbeterprogramma's en begeleiding verbeterprocessen
 • Automatisering (beheer bedrijfsvoorschriften, uitvoeren risico inventarisatie)

 

TQM benadering Servisch Milieuagentschap

Het Servische Milieuagentschap (SEPA) was net geïnstalleerd en kreeg de forse taak om twee informatiesystemen op te zetten: een voor de milieukwaliteit en een emissieregistratie. Het Environmental Capacity Building Project (ECBP) assisteerde SEPA en het Servische milieuministerie hierbij. Het project werd gefinancierd door het Europese Agentschap voor wederopbouw (EAR).

Los van personele formatie en training bood ECBP praktische assistentie en coaching aan SEPA.

Milieu-informatiesysteem

Total Quality Management bij het Servische EPA

Dit systeem diende alle informatie te bevatten over de milieukwaliteit. Bestaande gegevensbronnen werden bestudeerd. Gaten in de beschikbare informatie werden geïdentificeerd, samen met de verantwoordelijkheden van de betrokken instituten. Een plan voor productie van ontbrekende gegevens werd opgesteld.

In diverse workshops werden de nieuwe verantwoordelijkheden met de staf en met derden bediscussieerd. Gevoelens over vermeende dominantie en concurrentie door het nieuwe SEPA werden weggenomen. SEPA werd gepositioneerd als tussenpersoon tussen de wetenschappelijke instituten en de beleidsmakers. Als integrator van bestaande informatie voegt SEPA zelfs nog waarde toe aan de bestaande informatie en de beschikbare fondsen kunnen met behulp van deze informatie ook beter besteed worden (elimineren van dubbel werk). Dit biedt ook garanties op continuïteit en mogelijk zelf op uitbreiding van bestaand werk.

SEPA kan haar toegevoegde waarde nog verhogen door zelf ontbrekende informatie te genereren. De hiertoe benodigde monitoring- en analyseapparatuur werd Europees aanbesteed.

Emissieregistratie

Dit informatiesysteem betreft de (grote) bronnen van verontreiniging in Servië. We adviseerden de methodologie van de E-PRTR te volgen en organiseerden discussies met relevante Servische industrieën om te bezien hoe samengewerkt kon worden en welke planningen voor invoering reëel waren. SEPA was al gestart met een inventarisatie inzake afvalstortplaatsen en illegale stortplaatsen en de betroffen volumes afval. Wij assisteerden bij het vervaardigen van een wettelijke regulering voor de emissieregistratie en boden ondersteuning bij kwaliteitsborging procedures. Wij hebben een ISO 9000/14000 gebased TQM systeem aanbevolen. Total Quality Management biedt richtlijnen en procedures die de eigen organisatie overschrijden. Het veronderstelt kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole op alle in te voeren gegevens (dus ook van derden) en een gedegen kennis van de wensen van de eindgebruiker(s).

Environment for Europe (Belgrado Topconferentie)

Ten behoeve van het pan-Europese milieurapport (de follow-up van het bekende Dobris rapport) dat door het Europees Milieuagentschap gepresenteerd zou gaan worden tijdens een topconferentie in Belgrado, hebben wij de nodige ondersteuning geboden bij het verzamelen van de gegevens voor de Servische bijdrage aan dit rapport.